SamenDoorSamen gastspreker tijdens migratie symposium Erasmus Universiteit

Op 29 maart organiseerde de International Research Project (IRP) Commissie van de Erasmus Universiteit Rotterdam een symposium over de migratie-economie, ter voorbereiding op hun studiereis naar Lima, Peru, waar zij onderzoek zullen doen naar onder meer arbeidsparticipatie van de Venezolaanse vluchtelingen daar.

Daphne van ons project SamenDoorSamen sprak tijdens dit evenement, naast beleidsmakers van de ministeries van Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een professor in Development Economie. Wij vinden het bij dergelijke symposia belangrijk niet alleen óver, maar vooral ook mét statushouders te spreken. Daarom was ervaringsdeskundige Lubana vanuit SamenDoorSamen ook aanwezig.

Er werd vanuit Buitenlandse Zaken door Marit Maij gesproken over internationale migratiebewegingen en het belang van opvang en participatie van statushouders in hun nieuwe thuisland. Moona Mian sprak over het onderzoek dat er vanuit Sociale Zaken wordt gedaan naar welke interventies werken op het gebied van arbeidsparticipatie van vluchtelingen. Professor Anna Baiardi sprak over de meerwaarde van multiculturaliteit voor de economie.

Vanuit SamenDoorSamen spraken Lubana en Daphne over hun visie op integratie en participatie van statushouders, met voorbeelden uit de praktijk over wat werkt – en wat niet werkt. Lubana vertelde daarnaast over haar situatie in Nederland en hoe zij haar leven heeft kunnen vormgeven dankzij de hulp van SamenDoorSamen. Ze is moeder van twee kinderen, studeert en is rolmodel bij SamenDoorSamen. Dat betekent dat zij zich als ervaringsdeskundige inzet binnen het project en daarmee andere statushouders kan helpen. Voor haar is de ondersteuning vanuit SamenDoorSamen voor het ontwikkelen van haar Nederlandse taal, het creëren van een (sociaal) netwerk en deel uitmaken van een community, van groot belang geweest voor het kunnen participeren hier in Nederland.

Tijdens de paneldiscussie werd mooi geconcludeerd dat NGO’s als Hoedje van Papier en programma’s als SamenDoorSamen van essentieel belang zijn voor het vormen van beleid vanuit de overheid. Zij gaven dan ook aan dat de goede interventies, ideeën en oplossingen vanuit de NGO’s vaak terugkomen in landelijk beleid.

Dergelijke ontmoetingen en discussies tussen lokale stichtingen en beleidsmakers zijn essentieel en gaan in de toekomst hopelijk vaker plaatsvinden. De eerste stap hiertoe is in ieder geval op 29 maart gezet!