Samen Door Samen

Het kan niemand ontgaan zijn: de vele vluchtelingen die noodgedwongen hun land hebben verlaten en in Nederland een nieuw bestaan komen opbouwen. Geen eenvoudige opgave als je vanuit een oorlogssituatie gevlucht bent, zonder de taal en de cultuur van je nieuwe woonplek te kennen. Vanuit onze ervaringen met het ondersteunen van jong en oud bij hun taalontwikkeling en ontwikkeling van praktische en sociale vaardigheden, willen wij statushouders dan ook een steuntje in de rug bieden. In overleg met VluchtelingenWerk Maasdelta hebben wij een plan ontwikkeld om hen, aansluitend op de hulp vanuit VluchtelingenWerk, professionele en vrijwillige ondersteuning te bieden. Vrijwilligers zullen statushouders één op één begeleiden en hen in samenwerking met specialistische vakkrachten ondersteuning bieden op het gebied van educatie en arbeid. Daarnaast zullen sociaal-culturele activiteiten worden georganiseerd en zal er worden gewerkt aan draagvlakvergroting in de wijken waar statushouders komen te wonen. In februari 2016 verwachten wij van start te gaan!